Krátké implantáty ASTRA TECH Implant System™ EV

MUDr. Pavel KřížMUDr.Michaela SaydlováMUDr.Tatjana Dostálová

Pavel Kříž1, 2, Michaela Seydlová1, Tatjana Dostálová1
1 Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
2 Privátní stomatologická praxe, Praha 9 – Kyje

Obr. 1 Chronická periodontitis zubu 46Důležitým a neopomenutelným biomechanickým aspektem použití těchto typů implantátů je skutečnost, že nejvíce zatíženou částí fixtury je jeho krčková část2, kde se v důsledku tohoto přenáší vyšší žvýkací tlak na tvrdší, méně buněčnou a méně vaskularizovanou marginální kompaktu. To je důvod, proč se za důležitější než délka implantátu, považuje jeho průměr.3 Zdá se, že délka implantátu není primárním faktorem důležitým při přenosu žvýkacího tlaku na rozhraní implantát/kost. Musíme však také brát v úvahu, že nízká kvalita kosti, implantace v laterálních úsecích čelistí, či příliš dlouhá protetická korunka jsou považovány za vlivy, které mohou ohrozit přežití krátkých implantátů.1Ve většině literárních zdrojů jsou krátké implantáty definovány jako implantáty kratší než 10 mm. Krátké implantáty jsou alternativním řešením tam, kde není dostatečná kvantita kosti k jeho zavedení. Samozřejmě že jinou/další možností ošetření je některá z metod augmentace kosti, zahrnující řízenou kostní regeneraci, kostní štěpy, distrakční osteogenezi, elevaci spodiny čelistní dutiny, transpozici nervus alveolaris inferior či použití skloněných a zygomatických implantátů.1

Úspěšnost oseointegrace se pohybuje v rozmezí 92,2 % při sledování po jednom roce (studie Ventile et al, 2005) až po 100 % v pětiletém pozorování (studie Griffin a Cheung, 2004).1 I Guljé a kol.3 popisuje 100% úspěšnost u jednotlivých implantátů zavedených do atrofických úseků postranních částí dolní čelisti. Je zřejmé, že optimální integraci zlepšuje výrobci garantovaná vyšší primární stabilita, které je dosaženo zejména změnami v makrodesignu fixtur, zvětšením plochy kontaktu implantátu s kostí pomocí texturování či neustálým zpřesňováním operačních protokolů.1 Friberg v roce 2000 publikoval nejdelší studii s 6mm a 7mm implantáty, kdy k největším ztrátám krátkých implantátů došlo během prvního roku zatížení.1 Podle tříleté studie Esposita4 nebyl pozorován zásadní rozdíl ve ztrátě marginální kosti u krátkých 5mm implantátů ve srovnání s delšími implantáty v augmentované nově vytvořené kosti. 

Obr. 2 Stav loco 46 před implantací

Obr. 3 Preparace lože spirálním vrtákem systému ASTRA TechObr. 4 Preparace štoly kónickou zahlubovací frézouZ výše uvedeného přehledu vyplývá, že velmi důležitou roli hraje vlastní povrch implantátu. Povrch implantátů AstraTech Implant SystemTM EV, nesoucí název OsseoSpeedTM, je upraven nejdříve mechanicky pískováním a poté leptán kyselinou fluorovodíkovou v nízkých koncentracích, kdy dochází k jeho chemické aktivaci fluorem, k docílení požadované nanostruktury a zároveň k inkorporaci drobných částeček fluoridových iontů do krystalické struktury. Dojde tak ke změně jak povrchové topografie, tak i k chemické aktivaci povrchové vrstvy. In vitro pokusy prokázaly, že fluoridem modifikovaný povrch titanových implantátů stimuluje diferenciaci osteoblastů, zvyšuje adhezi a expresi kostním RNA a zlepšuje iniciální buněčnou odpověď na implantát.5 

 

Výsledkem reakce kosti na tento povrch je zvýšená absorpce kalciumfosfátových iontů, a tímto dosažení rychlejší tvorby kosti s pevnější vazbou k povrchu implantátu. Ačkoliv bylo pozorováno, že povrch OsseoSpeed™ indukuje více rozvětvenou buněčnou morfologii, bylo zároveň zjištěno, že právě tento tvar buněk může pak zvyšovat kontraktilitu cytoskeletu a vést tak k lepší diferenciaci osteoblastů.5 Díky této jedinečné struktuře opět dochází k rychlejší oseointegraci a k nárůstu kontaktní plochy na rozhraní implantát/kost.6 Povrchem OsseoSpeedTM je pokryt celý implantát včetně jeho krčkové části, která je doplněna další 

 

Obr. 5 ImplantátOsseoSpeedTM EV 4,2C x 8 mm Obr. 6 Vhojovací váleček s chirirgickým šroubovákem
Obr. 7 Jednoduchá sutura rányObr. 8 Zhojená sliznice po oseointegraci
Obr. 9 Zhojený implantátObr. 10 Otiskovací kapnaObr. 11 Intraorální RTG s otiskovací kapnou

důležitou strukturou, mikrozávity MicroThreadTM. Pomocí texturovaných mikrozávitů dochází k biomechanické stimulaci kosti a snížení intenzity stresové zátěže tím, že je rozložena do větší plochy a současně přenesena pod úroveň kompakty, která je právě na tuto zátěž nejvíce citlivá. Použitím kombinace těchto dvou struktur dochází v konečném důsledku k menší remodelaci marginální kosti. Zatímco kostní tkáň je vyvinuta k tomu, aby snesla zátěž, samotné implantáty by v ideálním případě měly okolní kost nejen chránit, ale i mechanicky stimulovat, a to zejména v krčkové oblasti implantátu, kde je koncentrována největší zátěž.

Obr. 12 Podmíněně snímatelná definitivní korunkaFilozofie nové generace AstraTech implantačního systému EV je navíc založena na přesném umístění implantátu v oblouku a vztahu ke konkrétnímu nahrazovanému zubu – tzv. „crowndown“. Tento přístup vychází z anatomie přirozeného chrupu a i nabídka jednotlivých komponent odpovídá výběru
průměru implantátu pro daný zub. Velmi logické je i barevné kódování a značení jednotlivých komponent, což vizuálně umožňuje snadno porozumět systému „crown-down“.

Rádi bychom na následujícím kazuistickém sdělení ukázali celý postup ošetření včetně protetického výsledku pacientky se zavedeným krátkým AstraTechTM EV implantátem. Příčinou ztráty prvního pravého dolního moláru byla akutně exacerbovaná chronická periodontitida. (Obr. 1) Pacientce byl zub 46 plánovaně šetrně extrahován po separaci kořenů tak, aby došlo k co nejmenší ztrátě kostní hmoty. Ránu jsme nechali hojit 8 týdnů. (Obr. 2) Vzhledem k nízké výšce alveolu byl právě krátký implantát jednoznačnou indikací. Pacientka byla celkově zdráva, bez zjištěných alergií a trvalé medikace. Před implantací byla preventivně indikována širokospektrá antibiotika (Augmentin 625 mg, GlaxoSmithKline) a antiedematózní léčba (Aescin-Teva, Teva). Celý zákrok byl proveden ve svodné anestezii 4% Supracainem (Zentiva) po odklopení mukoperiostálního laloku.

Obr. 13 Dotažení definitivní korunky momentovým klíčemNa obrázku č. 3 můžeme vidět preparaci lože inovovaným spirálním vrtákem systému AstraTechTM EV se zúženým apexem. Takto tvarovaný vrták nejen zlepšuje vedení při vrtání, ale svým tvarem více odpovídá celkovému tvaru implantátu, včetně jeho zúženého apexu, a celkově tedy lépe programuje primární stabilitu podle potřeb operatéra. Preparace byla dokončena speciální kónickou zahlubovací frézou. (Obr. 4) K implantaci byl vybrán 8 mm dlouhý kónický implantát o průměru 4,2 mm OsseoSpeedTM EV 4.2 C × 8 mm. (Obr. 5) Jelikož bylo plně indikováno jednofázové ošetření, vybrali jsme vhodný vhojovací váleček (Obr. 6) a ránu jsme okolo něj zajistili jednoduchou suturou nevstřebatelným materiálem (Supramid 3.0, Resorba). (Obr. 7) Po zhojení rány (Obr. 8 a Obr. 9) za 6 týdnů po implantaci jsme otiskli implantát otevřenou metodou na úrovni implantátu. (Obr. 10 a Obr. 11) V laboratoři byla zhotovena definitivní kovokeramická podmíněně snímatelná korunka (Obr. 12), kterou jsme trvale fixovali silou 25 N.cm-1 momentovým klíčem. (Obr. 13) Těsně po dotažení byl vidět fyziologický anemický lem marginální sliznice. (Obr. 14) Vstup pro fixační šroubek byl po izolaci uzavřen kompozitní výplní v barvě korunky. (Obr. 15) Na obrázku č. 16 lze vidět výsledek ošetření za 11 měsíců po odevzdání korunky. Použití krátkých implantátů je výhodné díky tomu, že většinou nepotřebujeme použít žádnou z augmentačních technik, což nám umožňuje provést atraumatičtější a méně finančně náročné ošetření. Snižuje se dále výskyt chirurgických komplikací jako např. poškození nervově-cévního svazku nebo vedlejšího zubu.2 Samozřejmě, že krátké implantáty skýtají některé problematické body. Jedná se zejména o skutečnost, že menší délkou použitého implantátu je redukována i jeho kontaktní plocha s kostí, což logicky souvisí s menší plochou, na kterou může být přenesen žvýkací tlak. V neposlední řadě se pak jedná o poměr délky korunka-implantát, kde existuje mnoho studií pojednávajících o vlivu tohoto poměru na dlouhodobou úspěšnost protetického ošetření.2 Použití krátkých implantátů u atrofické čelisti se zdá být kvalitní možností léčby s velkou úspěšností a nízkým výskytem biologických či biomechanických komplikací. 

 


Obr. 14 Fixace definitivní korunkyObr. 15 Definitivní korunka s fotokompozitní výplníObr. 16 Stav po 11 měsích s definitivní korunkou

 

 Literatura

1. Annibali S, Cristalli MP, Dell’Aquila D, Bignozzi I, La Monaca G, Pilloni A. Short dental implants: a systematic review. J Dent Res. 2012
Jan;91(1): 25–32

2. Douglas R Monteiro, Emily V F Silva, Eduardo P Pellizzer, Osvaldo Magro Filho, and Marcelo C Goiato. Posterior partially edentulous jaws,
planning a rehabilitation with dental implants. World J Clin Cases. 2015 Jan 16; 3(1): 65–76. Published online 2015 Jan 16. doi: 10.12998/
wjcc.v3.i1.65

3. Guljé FL, Raghoebar GM, Vissink A, Meijer HJ. Single Restorations in the Resorbed Posterior Mandible Supported by 6-mm Implants:
A 1-Year Prospective Case Series Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2014 Sep 5.

4. Esposito M, Pistilli R, Barausse C, Felice P. Three-year results from a randomised controlled trial comparing prostheses supported by
5-mm long implants or by longer implants in augmented bone in posterior atrophic edentulous jaws, 2014 Eur J Oral Implantol 7 (2014), No.4

5. Monjo M, Petzold C, Ramis JM, Lyngstadaas SP, Ellingsen JE. In vitro osteogenic properties of two dental implant surfaces. Int J Biomater. 2012;2012:181024. doi: 10.1155/2012/181024.

6. Berglundh T., Giannobile W.V. Investigational Clinical Research in Implant Dentistry. J Dent Res. 2013 Dec; 92(12 Suppl): 107S–108S.